ఆళ్వారుస్వామి కవితలు

ఆళ్వారుస్వామి కథ

ఆళ్వారుస్వామి నాటిక

Jambi

సంచికలు


నివాళులు


స్మృతి కవితలు


అంకితాలు


జ్ఞాపకాలు


వ్యాసాలు


 
MediMarg
 
 
1. ప్రజల మనిషి - రచన 1952-55
    (నవల ప్రచురణ - 1955)
2. గంగు (అసంపూర్ణ నవల - 1965)
3. జైలులోపల (కథల సంపుటి -1951)
4. రామప్ప రభస (రచన - 1957)
     ప్రచురణ - 1984
5. పరిసరాలు కథానిక - 1956?
6. గిర్దావర్‌ - కథానిక - 1956 ఏప్రిల్‌
7. రాజకీయ బాధితులు-కథానిక -ఆగస్టు 1956
8. కాఫిర్లు - కథానిక -1953
9. బదనిక - కథానిక - 1953 నవంబర్‌
10. ఆలు-కూలి - కథానిక - 1953 డిసెంబర్‌
11. భర్తకోసం - కథానిక - ఆంధ్రకేసరి - 1941
12. అంతా ఏకమైతే - కథ
13. పిల్లలే నయం - నినాదం - రచన
14. నాడు - నేడు - ఆంధ్రకేసరి - 1941
15. చిన్నప్పుడే - మీజాన్‌ -కథ
16. ఆనాటి రోజులు - తెలుగు స్వతంత్ర - కథ
17. ఆక్షేపణ లేదు - అభ్యుదయ - కథ
18. పొట్టకోసం - కథానిక
19. 14వ తేదీ - కథానిక
20. అభిమానం - కథానిక
21. చీకటి - కథానిక
22. కథ అడ్డం తిరిగింది - కథానిక
23. దీపావళి సమావేశం - కథానిక
24. గాలిపటం - కథానిక
25. మేధావి - నాటిక
26. కొత్తబాట - నాటిక
27. కనువిప్పు - నాటిక
28. సాహసం - నాటకం
సంపాదకత్వం
1. పరిసరాలు (కథల సంపుటి) - 1 (1956)
2. పరిసరాలు (కథల సంపుట) - 2 (1956)
3. తెలంగాణం (వ్యాసాలు) - 1
4. తెలంగాణం (వ్యాసాలు) - 2